Publicerad av Peter Glimvall
Kopia av Guvernör Peter Glimvalls utskick till presidenterna den 20 december 2022
 
Presidenter och sekreterare i Distrikt 2400!
 
Under hösten 2022 har jag rest runt i distriktet och besökt huvuddelen av klubbarna. Vid dessa klubbesök har jag träffat så många positiva, inspirerande och engagerade Rotarianer såväl i klubbstyrelser som bland medlemmarna. Med värme, generositet och uppriktighet har jag och respektive assisterande guvernör (AG) tagits emot och orienterats om klubbarnas verksamhet, ljuspunkter och bekymmer. Det är flera klubbar som har och har haft det tufft, inte minst under och efter pandemin. En del klubbar är åter på banan, men andra har sett ett minskande medlemsantal och minskad närvaro på mötena och känner därmed stor oro för framtiden. Detta vill jag som guvernör ta tag i och försöka göra vad jag och distriktet kan för att stödja alla klubbar i 2400. Därför startar vi från och med årsskiftet:
 
Våroffensiv -23!
 
Syftet med våroffensiven är att stärka klubbarnas attraktionskraft inom respektive AG-område och inom det ramverk som gäller för innevarande verksamhetsår. Det har presenterats av vår världspresident Jennifer Jones genom hennes motto för året - Imagine Rotary! 
 
Målet är att klubbarna skall vitaliseras internt, synliggöras externt i samhället och få förutsättningar att bidra med verksamheter som kan kopplas i första hand till prioriteringarna ”Fred, Ungdom och End Polio Now”. Vidare är ett mål inom distriktet att om möjligt starta upp två nya ändamålsbaserade klubbar, som exempelvis Interactklubb, Rotaractklubb, passklubb, intresseklubb, verksamhetsklubb, företagsklubb, satelitklubb mm.
 
Medel till stöd för klubbarna att genomföra verksamhet inom ramen för Offensiv -23 går att söka i Distriktets Starta Upp-fond (SU-F). Varje AG disponerar ca 25 000 – 30 000 kronor ur denna fond, och klubbarna söker bidrag genom respektive AG. Viktigt att påpeka är att klubbar kan ansöka enskilt eller i samverkan med andra klubbar och att det skall gälla ny verksamhet som ryms inom målet som beskrivs ovan. Den skriftliga ansökan till AG skall minst innefatta verksamhetens karaktär, mål och syfte, genomförandetid och plats samt bedömd kostnad och önskat belopp ur fonden. Klubbar med välmotiverade förslag på verksamheter och/eller som idag har problem med sin nuvarande situation prioriteras.
 
Metoden är att samordna aktiviteterna inom våra fem AG-områden med respektive AG som sammanhållande. AG ges förutsättningar och mandat att efter samråd med klubbarna bestämma när och på vilket sätt aktiviteter kan genomföras. Aktiviteterna skall vara utåtriktade, får med fördel genomföras samordnat mellan klubbar/orter och engagera klubben på bredden bland medlemmarna.
 
Önskat slutläge (målbild) är att samtliga nuvarande klubbar består, har stabiliserat sitt medlemsantal och verksamhet, rekryterat nya medlemmar och därigenom också breddat medlemsbasen samt ökat närvaron på klubbmöten. Det är viktigt att Rotary syns i hela distriktet, såväl i de större städerna som på landsbygden, och av den anledningen är det ett mål i sig att inga orter där Rotary finns idag skall mista sin klubb. Vidare är målbilden att Rotary och vår verksamhet blivit mer känd bland den breda allmänheten, att vi fortsätter att genomföra och stödja prioriterade humanitära projekt lokalt och globalt och att vi lyckats etablera två nya ändamålsbaserade klubbar.
 
Sista ansökningsdag för klubbar till respektive AG är den 1 april 2023. Fonden gäller under innevarande budgetår vilket avslutas den 30 juni 2023.
 
Exempel på aktivitet kan vara att lokalt genomföra en rekryteringsaktivitet dit presumtiva medlemmar bjuds in och får lyssna till Rotarianer som berättar om Rotarys verksamhet ur olika perspektiv, vad vi har gjort och kan göra tillsammans lokalt och globalt samtidigt under trivsamma former. Detta har prövats av klubben i Broby med mycket gott resultat!
 
Välkomna med era ansökningar!
 
Peter Glimvall
DG 2400